Aktuality

Obchodná verejná súťaž 1/2017

Obec Kraskovo vyhlasuje v zmysle  § 9a odst.1 zákona 138/91 Zb. zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na prenechanie majetku obce do nájmu a to nebytové priestory v budove obecného úradu Kraskovo č. 67.                                                                             

Ponuky na prenájom nehnuteľnosti sa doručujú na Obec Kraskovo,  obecný úrad Kraskovo č.67,                                 980 26 Lukovištia v termíne do 16.10.2017, v zalepenej obálke s označením „ Obchodná verejná                                 súťaž – prenájom nebytových priestorov – neotvárať“.                                                                               

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú:

1.      Meno priezvisko žiadateľa resp. názov spoločnosti a meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

2.      Podnikateľský zámer využitia nebytových priestorov prenechaných do nájmu

3.      Doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa

4.      Navrhovaná cena za prenájom priestorov je 0,65 eur/m2

 

a sú zverejnené aj na úradnej tabuli obce Kraskovo a na internetovej stránke obce Kraskovo: www.kraskovo.ocu.sk  Obhliadku  nehnuteľnosti je možné vykonať po dohode so starostkou                                   obce na t.č. ++421/47 56 90 158, ++421 902 828 395 Zdena Očovayová, v.r. starostka obce.