Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kraskovo na obdobie 2017-2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kraskovo

na obdobie 2017 – 2023

Obecné zastupiteľstvo obce Kraskovo

1.      Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kraskovo na 30.8.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kraskove.

      2.      Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Kraskovo na kratší
            pracovný čas s 0,15% úväzkom.
      3.     
Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Kraskovo na deň 1.9.2017
      4.     
Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra:
       4.1. Kvalifikačné predpoklady – ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie

       4.2. Náležitosti prihlášky:

           -       
Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj.
           -       
Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
           -       
Profesijný životopis.
           -       
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
           -       
Znalosť základných noriem samosprávy.
           -       
Písomný súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
     4.3. Termín a spôsob odovzdania prihlášky

Termín ukončenia podávania prihlášok: 28.8.2017 do 15.30 (rozhodujúci je dátum doručenia).

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad, Kraskovo č. 67, 980 26 Lukovištia s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať!“

     4.4. Proces voľby hlavného kontrolóra

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút.

Poz. Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle § 18a, ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

V Kraskove dňa 19.7.2017

                                                                                           Zdena Očovayová

                                                                                     starostka obce