Aktuality

Obchodná verejná súťaž 2/2016

Obec Kraskovo vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odst.1 zákona 138/91 Zb. Zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce zapísanej na LV č. 289 vo vlastníctve obce , v katastrálnom území obce Kraskovo. Jedná sa o rodinný dom s .č .40, humno, zastavané plochy a záhrada. Ponuky na kúpu nehnuteľnosti sa doručujú na Obecný úrad Kraskovo č. 67, 980 26 Lukovištia v termíne do 24.10.2016 do 12.00 hod. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.kraskovo.ocu.sk . Obhliadku predávanej nehnuteľnosti je možné vykonať po dohode so starostkou obce na t.č. 047/569 0158, 0902 828 395 Zdena Očovayová, v.r. starostka obce